Guangzhou Huaxin Printing and Packaging Co LtdGuangzhou Huaxin Printing and Packaging Co Ltd เป็นผู้ผลิตกระดาษและกระดาษแข็งซึ่งส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการผลิตกระดาษและภาชนะบรรจุกระดาษแข็ง การผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษ การผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์พลาสติกและภาชนะบรรจุ บริการบรรจุภัณฑ์; การขายวัสดุบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ สำนักงานการค้าภายในประเทศ; ยอดขายอินเทอร์เน็ต (ไม่รวมยอดขายสินค้าที่ต้องใช้ใบอนุญาต) การพิมพ์บรรจุภัณฑ์และการตกแต่ง นำเข้าและส่งออกสินค้า นำเข้าและส่งออกเทคโนโลยีวัตถุประสงค์ขององค์กร

การอยู่รอดผ่านคุณภาพและการพัฒนาผ่านความซื่อสัตย์
- -
- -- -
- -
- -- -
- -
- -- -
- -